Make your own free website on Tripod.com


Urnaigh an Tighearna
The Lord's Prayer


As a' Bhìoball Gàidhlig
(From the Gaelic Bible)

Urnaigh an Tighearna:

Ar n-Athair a tha air nèamh, gu naomhaichear d'ainm.

Thigeadh do rìochachd. Dèanar do thoil air an talamh, mar a nìthear air nèamh.

Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran làitheil. Agus maith dhuinn ar fiachan, amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.

Agus na leig ann am buaireadh sinn; ach saor sinn o olc;

oir is leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd, agus a' ghlòir, gu sìorraidh.

Amen.


Pronunciation, in American phonetics:


arr NAH-hr uh thah air NEE-uv, guh NOO-veech-ehr DAH-nyim. HIK-ug daw REE-awchk. JEE-ah-nuh-r daw hawl air un TAH-luv, marr uh NEE-ehr air NEE-uv.

TARR GHOO-een un-DJOO arr NAH-run LAH-yel. uh-gus mye GHOO-een arr FEE-uh-chn, AH-wil uh VYE-uss SHEE-nya darr LOOCHD-FEE-uh-ch.

uh-gus nah lyeek AH-oon um BOO-uh-rug sheen; ach soor sinn aw awlc;

awr iss LAHT-suh un REE-awchk, uh-gus un KOO-awchd, uh-gus uh GHLAWR, guh SHEE-uh-ree.

amen.


For newcomers to Scottish Gaelic, a few things about Scottish Gaelic pronunciation:

Regarding the pronunciation of "ao" in Gaelic: for example, the "NOO-" in "NOO-veech-ehr" is not the same sound as in "Zoo" in American English, or even as in "Book." It's similar to the sound "eu" in French, or "ue" or "U" + umlaut in German. The difference is that in German or English, in making that sound, one is likely to purse one's lips -- whereas in Gaelic, the lips don't purse.

Don't forget to roll the "r"'s -- not a big burlesque-sounding "rrrrrroll", but a simple popping of the "r."

And in the phonetic pronunciation above, all "ch" sounds are to sound like the "ch" in "loch" or "Bach."

Suas Leis a' Ghàidhlig! Up with Gaelic!

© 1998 scotgael@sirius.comSign Our Guestbook View Our Guestbook


Home Page | About Gaelic | Who We Are | Gaelic Classes | Books, Dictionaries, Videos, and Audiotapes | Mail Order Companies | Internet Mailing Lists | Gaelic Web Site Links | Carols, Prayers, and other Useful Gaelic Stuff | Ask Buntata | Weddings in Scottish Gaelic | Study Gaelic with Donald McDonald | Northern California Classes and Study Groups | Join the Scottish Gaelic Webring | Sign Our Guestbook | View Our Guestbook