Make your own free website on Tripod.comChristmas Carols in Scottish GaelicA note on speaking (and singing) Scottish Gaelic:

Spoken Scottish Gaelic, unlike spoken English, flows seamlessly from word to word. If the sentence has more than one word in it, practice saying the whole phrase as if it were all one word, with no breaks in it.

Remember that "ch" always sounds like "Bach" or "loch." And always roll your "R"'s -- though not all over the place -- more as a simple popped "R" sound.

And keep in mind that no pronunciation guide can adequately convey the unique sound of spoken Scottish Gaelic -- anyone interested in an authentic sound should consider trying one of the instructional self-study courses including videotapes and/or audiotapes, to be found on the SGLABA Books page.


Very special thanks to Seoras Seto for providing the text for these carols. For more Christmas carol lyrics, as well as lyrics for other songs in Scottish Gaelic, go to Seoras' web site, at:

http://www.geocities.com/Area51/Zone/6338/xmas_sng.html


O Thigibh, A Chaomh-Shluagh
(O, Come, All Ye Faithful)

Rann (verse):

O thigibh, a chaomh-shluagh,
Togarrach is aoibhneach,
O thigibh, O thigibh gu Bethlehem.
Thigibh is ch sibh
An naoidhean, Rgh nan ainglean;

Sist (chorus):

O thugamaid dh adhradh,
O thugamaid dh adhradh,
O thugamaid dh adhradh,
Rgh na Glir.

Rann (verse):

For Dhia, O fhor Dhia,
Soills' on t-Soillse shorraidh;
Cha bu ni ro shuarach leis a bhreith le Oigh:
Mac an Athar shorraidh
Ginte, chan ann dante;

Sist (chorus)

O ainglean na glrach,
Seinnibh caithream-buaidh dh,
A' lionadh nan Namh le fuaim ur cruitean oir.
Glir agus moladh
Biodh do Dhia sna h-rdaibh;

Sist (chorus))

O filte do'n Tighearna
Rugadh gus ar saoradh;
Dhad Ainm-sa ro uasal gu robh cli gu brth.
Facal an Athar
Nis air teachd 'san daonndachd; Sist (chorus)isd 'San Iarmailt Oran Binn
(Hark, the Herald Angels Sing))

Rann (verse):

isd san iarmailt ran binn:
Glir gun chrch do Rgh nan Rgh;
Sth air thalamh 's trcair shimh,
Dia is daoine ridh ri chil'.
Duisgibh suas, a shluaigh, gu lir,
'S freagraibh caithream buaidh nan speur;
Togadh talamh 's Namh an guth:
Rugadh Iosa Criosd an diugh.

Sist (chorus):

isd san iarmailt ian binn:
Glir gun chrch do Rgh nan Rgh.

Rann (verse):

Crosd, dhan toir na Namhan cli,
Crosda, Tighearna mr nan Dl
Seall e tighinn aig croch nan linn,
Mac na h-igh 's e bidheil rinn.
Seall an diadhachd anns an fheil,
Sgil na daonnachd air a ghlir:
Ghabh e tlachd an comann dhaoin',
Iosa, ar Imanuel caomh.

Sist (chorus)

Filt' do Phronns' na sth on ird!
Failt' do sholas Grian an igh!
Bheir e beatha do gach aon,
Slint' fo sgith do chlann nan daoin';
Chuir e uaith' a ghlir le grdh
Gus ar don bho chumhachd bis;
Togar leis-san daoine suas,
'S n e iad nan gineal nuadh.

Sist (chorus)


Smhach an Oidhch'
(Silent Night)

Rann a h-aon (verse 1):

Smhach an oidhch', naomha an oidhch'
Saoghal 'na chadal; 's a-mach bho ar soills'
Moire is Iseph an stball fs
Faire os cionn an Leinibh le gradh,
Cadal gu namhaidh simh,
Cadal gu namhaidh simh.

Rann a dha (verse 2):

Smhach an oidhch', naomha an oidhch'
Buachaillean chunnaic an solas le boillsg',
Chual' iad an t-ran bho ainglean na Glir,
Fada is farsaing an naidheachd ro-mhr,
Crosd am fear-saoraidh tha dlth,
Crosd am fear-saoraidh tha dlth,

Rann a tri (verse 3):

Smhach an oidhch', naomha an oidhch'
Aon Mhac Dh, saor bho fhoill,
Failte a' ghridh anns an aghaidh cho caoin,
Latha nan grs nis air tighinn duinn dlth,
A Shlnaigheir, bhon thinig Thu nuas,
A Shlnaigheir, bhon thinig Thu nuas,

Smhach an oidhch', naomha an oidhch'
Saoghal 'na chadal; 's a-mach bho ar soills'
Moire is Iseph an stball fs
Faire os cionn an Leinibh le gradh,
Cadal gu namhaidh simh,
Cadal gu namhaidh simh.


Baile Beag Bhethleim
(O Little Town of Bethlehem)

Rann a h-aon (verse 1):

A bhaile bhig san d'rugadh Ios',
Cia ciin a ta do shuain;
Os cionn do thosd 's do shuaimhneis
Na reultan lainn shuas;
Ach ann ad shridean cumhang dorch'
Tha 'n slas igh tha buan;
Dlas is dchas clann nan daoin'
An seo a' cath gu cruaidh.

Rann a dha (verse 2):

Oir Iosa, naoidhean Moire chaoimh,
Rugadh a-nochd fo d' chlith,
Is ged a chaidil clann nan daoin'
Bha ainglean naomh air sgith,
'S bha reultan delrach madainn ir
A' co-sheirm shuas air namh,
A' seinn gach glir do Dhia nan Dl,
Is sth do dhaoine simh.

Rann a tri (verse 3):

Cia smhach, socair thirling nuas
Tiodhlac an iongnaidh ghridh;
Thu Dia compirt do chloinn a thruais
D'n bheannachd bhuain nach trigh.
Cha chuala cluas a theachd do'n tr
Ach, dh'aindeoin peacaidh gridh,
Tha Crosd mo ghridh a' teachd gu sor
Do'n chrdhe dh'fhosglas dha.

Rann a ceithir (verse 4):

A Naoidhein Naoimhe Bhethleheim,
Tirling a nuas a-ris,
Tilg asainn lot a' pheacaidh bhrin;
Bi air do bhreith nar crdh'.
Gun cluinn sinn fonn an aoibhneis it'
Na h-ainglean chuir an cill;
O thig a-steach, is fan nar measg,
O Rgh Immaneul.
Suas Leis a' Ghidhlig! Up with Gaelic!

1998 scotgael@sirius.com


Sign Our Guestbook View Our Guestbook


Home Page | About Gaelic | Who We Are | Gaelic Classes | Books, Dictionaries, Videos, and Audiotapes | Mail Order Companies | Internet Mailing Lists | Gaelic Web Site Links | Carols, Prayers, and other Useful Gaelic Stuff | Ask Buntata | Weddings in Scottish Gaelic | Study Gaelic with Donald McDonald | Northern California Classes and Study Groups | Join the Scottish Gaelic Webring | Sign Our Guestbook | View Our Guestbook